Norma ISO 9001 w systemie zarządzania jakością w organizacji.

ISO 9001 to globalna norma definiująca wymagania, które ma spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Normę ISO 9001 mogą stosować wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości i typu. Skierowana jest ona na pojęcie i zrealizowanie oczekiwań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe ulepszanie, w oparciu o obiektywne testy.

ISO

Autor: Ken Teegardin
Źródło: http://www.flickr.com
Do podstawowych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: zaprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami,zaangażowanie kierownictwa w tworzenie systemu zarządzania jakością,uporządkowanie zarządzania zasobami, ustanowienie systemów realizacji wyrobu, dokonywanie ustawicznych pomiarów (satysfakcja klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i posiadają 8 zasad jakości:zorientowanie na klienta – pozycja przedsiębiorstwa na rynku jest zależna od jej klientów;leadership – kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju; zaangażowanie ludzi – najcenniejszym dobrem organizacji są jego pracownicy; podejście procesowe – skuteczność przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów;systemowe podejście do zarządzania – dowodzenie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami;nieustanne doskonalenie – celem organizacji jest permanentne udoskonalanie tworzonych w niej procesów;rzeczowe podejście do podejmowania decyzji – opiera się ono na logicznej bądź intuicyjnej eksploracji wszystkich dostępnych informacji;wzajemne korzyści w relacjach z dostawcami – kreowanie wzajemnie pozytywnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję dobrej jakości.

Norma ISO 9001 z 2008 roku ma 9 rozdziałów, w tym – wstęp.

Masz jakiekolwiek trudności ze znalezieniem wiarygodnych informacji? To zerknij na tekst dostępny w tym serwisie a upewnisz się, że to jest wszystko, co potrzebne.

Rozdziały od 4 do 8 zawierają wymagania. W przypadku, gdy organizacja spełnia wszystkie wymagania tej normy, może ubiegać się o wydanie stosownego certyfikatu. Zaświadczenie zgodności z normą 9001:2009 poświadcza niezależna jednostka certyfikująca. ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.Interkontynentalna Organizacja Normalizacyjna liczbę wydanych zaświadczeń potwierdzających zgodność systemów zarządzania jakością z wyżej wymienioną normą tylko w 2002 roku wyznaczała na ponad 0,5 miliona.